You are here

THINK OUT OF THE BOX! - Kiểm Thử Tự Động Với Thiết Bị Dạng Mô-đun

ATE Seminar 2015

Tìm hiểu toàn bộ quy trình phát triển hệ thống kiểm thử tự động (automated test system). Khám phá phương thức kiểm định đặc tính hoạt động của nhiều sản phẩm cần kiểm thử cùng lúc và cách thức phát triển hệ thống kiểm thử chạy song song với hiệu suất cao.

Trong buổi hội thảo này, quý vị sẽ:

  • Tiếp cận những công nghệ mới trong lĩnh vực phát triển hệ thống kiểm thử tự động tiên tiến nhất dạng mô-đun dựa trên nền tảng PXI (PCI eXtensions for Instrumentation).
  • Khám phá phần mềm TestStand của National Instruments với những công cụ quản lý test như tuần tự hóa và kiểm soát quy trình kiểm thử, xử lý đa luồng và tự động tổng hợp kết quả một cách nhanh chóng.
  • Tìm hiểu cách cải thiện độ linh hoạt và thời gian hoàn thành hệ thống kiểm thử với những thiết bị đo lường sẵn có.

 

Những ai nên tham dự:

Các kỹ sư, nhà khoa học và kỹ thuật viên có liên quan đến lĩnh vực phát triển ứng dụng kiểm thử, đo lường, hoặc nghiên cứu và phân tích xử lý.

Đăng ký tham dự hội thảo gần nơi bạn

Upcoming Automated Test and Modular Instruments Seminar:

 

Vietnam - Ho Chi Minh
12 March 2015
9am - 12pm / 2pm - 5pm

CENTEC Tower 4/F,
72 - 74 Nguyen Thi Minh Khai St., Dist.3

 Register for morning session  Register for afternoon session

 

Learn more about other events in your area.

 


Philippines
(Cebu)

Date: 15 January 2015
Time
: 1pm - 5pm   
Venue: Cebu City Marriott Hotel

  Registration closed

Indonesia
(Jakarta)

Date: 12 February 2015
Time
: 9am - 12pm 
Venue
: NI Indonesia

 Registration closed

Indonesia
(Jakarta)

Date: 12 February 2015
Time
: 2pm - 5pm
Venue
: NI Indonesia

 Registration closed

Vietnam
(Ho Chi Minh)

Date: 12 March 2015
Time
: 9am - 12pm 
Venue
: Centec Tower 4/F

 Register Now

Vietnam
(Ho Chi Minh)

Date: 12 March 2015
Time
: 2pm - 5pm 
Venue
: Centec Tower 4/F

 Register Now

 

 

 

 

 

 

 

 

Reach us at asean.info@ni.com for more details.

<div class="grid16 clearfix"><!-- begin content -->
<div class="pnx-block-2x clearfix">
<div class="grid12 left gutter-outer-r">
<p><a href="/node/8627" target="_blank"><img src="/sites/default/files/images/lvdaq.png" border="0" alt="National Instruments LabVIEW DAQ" title="National Instruments LabVIEW DAQ" width="731" height="250" style="border: 0px none;" /></a></p>
<div class="pnx-block-2x">This seminar introduces you to building measurement and automation applications using Graphical System Design Platform with a demonstration on a professional PC-based data acquisition system. Learn how to use NI CompactDAQ to create modular and flexible systems with short development time at low costs. NI CompactDAQ ensures highly accurate measurements, while NI LabVIEW gives you the power to easily acquire, analyze and display the data.</div>
<div class="pnx-block-2x clearfix"><strong>
<h3>In this seminar, you will:</h3>
</strong>• Learn about the concept of Graphical System Design, and how it helps to increase productivity and reduce cost for test, control and<br />&nbsp; design application<br />• Select the right data acquisition software and hardware components for your application<br />&nbsp;<strong>
<h3>Who should attend?</h3>
</strong>Engineers, scientists, and technicians involved in test, measurement, and design in a wide range of applications. These include signal acquisition and generation, inspection and placement, data logging, control and simulation, data management, acoustic/vibration, high-speed digital acquisition and many more.</div>
<div class="pnx-block-2x clearfix"><strong>
<h2>Register for the LabVIEW and DAQ near you</h2>
</strong></div>
</div>
<h2>Upcoming LabVIEW and Data Acquisition Seminar:</h2>
<h3><a href="http://sine.ni.com/nievents/app/offering/p/offeringId/11702/site/sg/coun..." target="_blank">Singapore<strong>&nbsp;</strong>- 27 January</a></h3>
<p>NI Singapore<br />International Business Park</p>
<p><strong style="font-size: 12px;">Time: 2pm to 5pm</strong></p>
<p style="padding-right: 30px; padding-left: 90px;"><a href="http://sine.ni.com/nievents/app/offering/p/offeringId/11702/site/sg/coun..." target="_blank" class="pnx-btn"><span class="pnx-btn-txt">Register Now</span></a></p>
<p style="padding-right: 30px; padding-left: 90px;">&nbsp;</p>
<h3><a href="http://sine.ni.com/nievents/app/offering/p/offeringId/11705/site/my/coun..." target="_blank">Malaysia<strong> </strong>- 28 January</a></h3>
<p>NI - AIN<br />Technology Park Malaysia, Bukit Jalil</p>
<p><strong style="font-size: 12px;">Time: 9.30am to 12.30pm</strong></p>
<p><a href="http://sine.ni.com/nievents/app/offering/p/offeringId/11705/site/my/coun..." target="_blank" class="pnx-btn"><span class="pnx-btn-txt">Register Now</span></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<br />
<strong><br />
</strong>
<div>
  <div class="pnx-block-2x">
<div class="grid12">
<div class="pnx-block-2x clearfix">
<div class="grid4 left">
<h3><a href="http://sine.ni.com/nievents/app/overview/p/eventId/3239/site/sg/country/..." target="_blank">Singapore</a></h3>
<p>&nbsp;</p>
<span>Date</span>: <strong>27 January,2015</strong>
<p><span>Time</span>: <strong>2pm to 5pm</strong><span style="text-decoration: underline;">&nbsp;</span></p>
<p><span>Venue</span>: <a href="https://www.google.com.my/maps/place/National+Instruments+Singapore+%28P...@1.32954,103.747567,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x31da100bc8000001:0x1f5ac21cbb7da2f4" target="_blank">NI Singapore</a></p>
<p><strong><a href="http://sine.ni.com/nievents/app/offering/p/offeringId/11702/site/sg/coun..." target="_blank"><span class="pnx-icon-left pnx-icon-cta4">&nbsp;</span>Register Now</a></strong></p>
</div>
<div class="grid4 left gutter-outer">
<h3><a href="http://sine.ni.com/nievents/app/overview/p/eventId/3243/site/my/country/..." target="_blank">Malaysia<br />(Petaling Jaya)</a></h3>
<span>Date</span>: <strong>28 January, 2015</strong>
<p><span>Time</span>: <strong>9.30am to 12.30pm</strong></p>
<p><span>Venue</span>: <a href="https://sites.google.com/a/ni-ain.com/web-v1/contact-us" target="_blank">NI-AIN</a></p>
<strong><a href="http://sine.ni.com/nievents/app/offering/p/offeringId/11705/site/my/coun..." target="_blank"><span class="pnx-icon-left pnx-icon-cta4">&nbsp;</span>Register Now</a></strong></div>
<div class="grid4 right">
<h3><a href="http://sine.ni.com/nievents/app/overview/p/eventId/3103/site/th/country/..." target="_blank">Thailand<br />(Bangkok)</a></h3>
<p><span>Date</span>: <strong>3 February, 2015</strong><span style="text-decoration: underline;">&nbsp;</span></p>
<p><span>Time</span>: <strong>9am to 12pm</strong></p>
<p><span>Venue</span>: <a href="https://www.google.co.th/maps/place/Sun+Tower/@13.8081653,100.5589862,20z/data=!4m5!1m2!2m1!1z4LiL4Lix4LiZIOC4l-C4suC4p-C5gOC4p-C4reC4o-C5jOC4qg!3m1!1s0x30e29c44270381d5:0xde7993096b143801 (https://www.google.co.th/maps/place/Sun+Tower/@13.8081653,100.5589862,20z/data=%214m5%211m2%212m1%211z4LiL4Lix4LiZIOC4l-C4suC4p-C5gOC4p-C4reC4o-C5jOC4qg%213m1%211s0x30e29c44270381d5:0xde7993096b143801)" target="_blank">NI Thailand</a></p>
<p><strong><span class="pnx-icon-left pnx-icon-cta4">&nbsp;</span><a href="http://sine.ni.com/nievents/app/offering/p/offeringId/11716/site/th/coun..." target="_blank">Register Now</a></strong></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="pnx-block-2x">
<div class="grid12">
<div class="pnx-block-2x clearfix">
<div class="grid4 left">
<h3><a href="http://sine.ni.com/nievents/app/overview/p/eventId/3103/site/th/country/..." target="_blank">Thailand<br />(Bangkok)</a></h3>
Date: <strong>4 February, 2015</strong>
<p><span>Time</span>: <strong>9am to 12pm</strong></p>
<p><span>Venue</span>: <a href="https://www.google.co.th/maps/place/Sun+Tower/@13.8081653,100.5589862,20z/data=!4m5!1m2!2m1!1z4LiL4Lix4LiZIOC4l-C4suC4p-C5gOC4p-C4reC4o-C5jOC4qg!3m1!1s0x30e29c44270381d5:0xde7993096b143801 (https://www.google.co.th/maps/place/Sun+Tower/@13.8081653,100.5589862,20z/data=%214m5%211m2%212m1%211z4LiL4Lix4LiZIOC4l-C4suC4p-C5gOC4p-C4reC4o-C5jOC4qg%213m1%211s0x30e29c44270381d5:0xde7993096b143801)" target="_blank">NI Thailand</a><strong><br /></strong></p>
<p><strong><span class="pnx-icon-left pnx-icon-cta4">&nbsp;</span><a href="http://sine.ni.com/nievents/app/offering/p/offeringId/11717/site/th/coun..." target="_blank">Register Now</a></strong></p>
</div>
<div class="grid4 left gutter-outer">
<h3><a href="http://sine.ni.com/nievents/app/overview/p/eventId/3243/site/my/country/..." target="_blank">Malaysia<br />(Penang)</a></h3>
<span>Date</span>: <strong>9 February, 2015</strong>
<p><span>Time</span>: <strong>9.30am to 12.30pm</strong></p>
<p><span>Venue</span>: <a href="https://www.google.com.my/maps/place/NI+Malaysia+Sdn.+Bhd./@5.287624,100.275152,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x304ac06b081110e1:0xdbfc4fe056ef2bce" target="_blank">NI Malaysia</a></p>
<strong><a href="http://sine.ni.com/nievents/app/offering/p/offeringId/11709/site/my/coun..." target="_blank"><span class="pnx-icon-left pnx-icon-cta4">&nbsp;</span>Register Now</a></strong></div>
<div class="grid4 right">
<h3><a href="http://sine.ni.com/nievents/app/overview/p/eventId/3244/site/ph/country/..." target="_blank">Philippines<br />(Manila)</a></h3>
<p><span>Date</span>: <strong>18 March, 2015</strong></p>
<p><span>Time</span>: <strong>9am to 12pm</strong></p>
<p><span>Venue</span>: <a href="https://www.google.com.my/maps/place/Crimson+Hotel+Filinvest+City+Manila/@14.420185,121.042374,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x3397d03728ea8cf9:0x21b8b9b08f47457a" target="_blank">Crimson Hotel Filinvest City</a></p>
<p><strong><a href="http://sine.ni.com/nievents/app/offering/p/offeringId/11711/site/ph/coun..." target="_blank"><span class="pnx-icon-left pnx-icon-cta4">&nbsp;</span>Register Now<br /></a></strong></p>
</div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4>You may also be interested in:</h4>
<p><a href="/events/lv-daq-ho" target="_blank">&gt; LabVIEW and Data Acquisition Hands-On Workshop</a></p>
<p><a href="/events" target="_blank">&gt; Local Events</a></p>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>